Our research

 • Published: 30 Nov 2022

  A practical guide for teacher aides: What quality practice looks like

  Teacher aides have a wide range of valued roles and responsibilities, and the quality of their practice makes a big difference for learners. Teacher aides can enhance learner outcomes by drawing on positive relationships, good training, collaborative practices, and cultural expertise. This guide shares practical strategies and insights for teacher aides, to inspire and improve their everyday practice.

 • Published: 30 Nov 2022

  What you need to know about teacher aides: A guide for parents and whānau

  Our understandings of how teacher aides can support learners in schools is changing. ERO looked at good teacher aide practice and support. In this guide, we share what we found and some practical information for parents and whānau. This guide will help you to know what to expect from teacher aides who support your child at school.

 • Published: 22 Nov 2022

  Education For All Our Children: Embracing Diverse Cultures - Draft for consultation

  Aotearoa New Zealand is becoming more ethnically diverse, and this is changing quickly. It is critical that education meets the needs of all our children. This report finds that many learners from ethnic communities are succeeding in education but encounter racism, isolation, and lack of cultural understanding. We must achieve significant change if Aotearoa New Zealand is to be a great place to learn for children and young people from ethnic communities.

 • Published: 22 Nov 2022

  让教育面向我们所有的儿童: 拥抱多元文化

  教育必须满足我们所有儿童的需要,包括来自少数族裔社区的学生,这一点至关重要。本报告发现,许多来自少数族裔社区的学生在教育方面不断取得成功,但却遭遇普遍的种族主义、孤立和外人对其文化缺乏理解。

 • Published: 22 Nov 2022

  Edukasyon para sa lahat ng ating mga anak: Pagtanggap sa magkakaibang kultura

  Mahalagang matugunan ng edukasyon ang mga pangangailangan ng lahat ng ating mga anak, kabilang ang mga mag-aaral na mula sa mga etnikong komunidad. Natuklasan ng ulat na ito na maraming mga mag-aaral mula sa mga etnikong komunidad ang nagtatagumpay sa edukasyon ngunit kumakaharap sa kalat na kalat na rasismo, pagkakabukod, at kawalan ng pag-unawa sa kultura.

 • Published: 22 Nov 2022

  모든 어린이를 위한 교육: 다양한 문화의 포용

  소수 인종계 학습자를 포함해 모든 어린이의 교육적 필요를 충족시키는 일이 아주 중요합니다. 많은 소수 인종계 학습자가 교육적 성공을 거두고 있으나 광범위한 인종 차별과 고립 및 문화적 이해 부족이라는 문제를 겪고 있음이 이 보고서에서 밝혀졌습니다.

 • Published: 22 Nov 2022

  Giáo dục cho tất cả trẻ em của chúng ta: Đón nhận các nền văn hóa đa dạng

  Điều quan trọng là nền giáo dục đáp ứng được nhu cầu của tất cả trẻ em của chúng ta, bao gồm những học sinh thuộc các cộng đồng sắc tộc. Báo cáo này cho thấy nhiều học sinh thuộc các cộng đồng sắc tộc đang thành công trong giáo dục nhưng gặp phải sự phân biệt chủng tộc, cô lập và thiếu hiểu biết về văn hóa trên diện rộng.