Our research

 • Published: 22 Nov 2022

  Edukasyon para sa lahat ng ating mga anak: Pagtanggap sa magkakaibang kultura

  Mahalagang matugunan ng edukasyon ang mga pangangailangan ng lahat ng ating mga anak, kabilang ang mga mag-aaral na mula sa mga etnikong komunidad. Natuklasan ng ulat na ito na maraming mga mag-aaral mula sa mga etnikong komunidad ang nagtatagumpay sa edukasyon ngunit kumakaharap sa kalat na kalat na rasismo, pagkakabukod, at kawalan ng pag-unawa sa kultura.

 • Published: 22 Nov 2022

  모든 어린이를 위한 교육: 다양한 문화의 포용

  소수 인종계 학습자를 포함해 모든 어린이의 교육적 필요를 충족시키는 일이 아주 중요합니다. 많은 소수 인종계 학습자가 교육적 성공을 거두고 있으나 광범위한 인종 차별과 고립 및 문화적 이해 부족이라는 문제를 겪고 있음이 이 보고서에서 밝혀졌습니다.

 • Published: 22 Nov 2022

  Giáo dục cho tất cả trẻ em của chúng ta: Đón nhận các nền văn hóa đa dạng

  Điều quan trọng là nền giáo dục đáp ứng được nhu cầu của tất cả trẻ em của chúng ta, bao gồm những học sinh thuộc các cộng đồng sắc tộc. Báo cáo này cho thấy nhiều học sinh thuộc các cộng đồng sắc tộc đang thành công trong giáo dục nhưng gặp phải sự phân biệt chủng tộc, cô lập và thiếu hiểu biết về văn hóa trên diện rộng.

 • Published: 22 Nov 2022

  Educación para todos nuestros niños: acojamos las diversas culturas

  Es fundamental que la educación satisfaga las necesidades de todos nuestros niños, incluidos los de comunidades étnicas. En este informe se constata que muchos alumnos de comunidades étnicas están obteniendo buenos resultados en materia de educación, pero se enfrentan al racismo generalizado, el aislamiento y la falta de entendimiento cultural.

 • Published: 22 Nov 2022

  ការអ្ប់រំន ើមបីក្ូ នៅនយើងទុំងអ្េ់រន ៖ ទទួលយក្វបបធម៌ចព្រមរេះ

  វាជាប្រក្លរសំខ្ន់ណាស់តែលក្លរអរ់រំ អាចរំទពញទសចកតីប្ែូវក្លរររស់ទកេងៗ រូករួ្ទំងសិសស្កពីស េ្ន៍ចប្្រុះជាែិសាសន៍។ ទៅកនុងរបាយក្លរណ៍ទនុះ បានរកទ ើញថា សិសសភាេទប្ចើន្កពីស េ្ន៍ចប្្រុះជាែិសាសន៍ បានេេួលទជាេជ័យកនុងក្លរសិកា តែពួកទេបានជួរប្រេុះនូវក្លរប្រក្លន់ពូជសាសន៍ ក្លរ្ិនមានអាករារ់អាន និងភាពខ្វុះខ្ែក្លរយល់ែឹងអំពីវរបធ្៌ររស់ពួកទេ តែលជារញ្ហាកំពុងរីករាលដាលយា៉ាងខ្ាំង ។
   

 • Published: 22 Nov 2022

  التعليم لجميع أطفالنا: احتضان الثقافا تالمتنوعة

  من الأهمية أن يلبي التعليم احتياجات جميع أطفالنا، بمن فيهم المتعلمون من الجاليات العرقية. ووجد هذا التقرير أن العديد من
  المتعلمين من الجاليات العرقية ينجحون في مجال التعليم لكنهم يواجهون على نطاق أوسع العنصرية والعزلة والافتقار إلى
  الفهم الثقافي.

 • Published: 22 Nov 2022

  हमारे सभी बच्चां के लिए लर्क्षा: लिलिध सांस्कृलियचां कच अपनाना

  यह महत्वपूर्त है टक टशक्षा जात़ीय समुदायोों के टिद्याटर्थतयोों सटहत हमारे सभ़ी बच्ोों क़ी जरूरतोों को पूरा करे। इस ररपोित में पाया गया है टक जात़ीय समुदायोों के बहुत से टिद्यार्थी टशक्षा में सफल हो रहे हैं, लेटकन व्यापक नस्लिाद, अलगाि और साोंस्कृटतक समझ क़ी कम़ी का सामना कर रहे हैं।

 • Published: 22 Nov 2022

  あらゆる子どもたちのためになる教育:多様な文化背景の尊重

  そのため、こうしたエスニックコミュニティの子どもたちも含め、全ての子どもたちのニーズに応える教育が必要不可欠です。この報告書では、多くのエスニックコミュニティの子どもたちが優れた学業成果をあげる一方で、人種差別や孤立、自分の文化が理解されないことに悩む姿が報告されています。

 • Published: 10 Nov 2022

  Missing Out: Why Aren’t Our Children Going to School? - Summary

  Going to school is critical for our children’s futures. The evidence is clear that every day of school matters – missing school leads to lower achievement. Aotearoa New Zealand has lower attendance than other countries and, alarmingly, attendance is falling. This short summary looks at some of the reasons why.