ការអ្ប់រំន ើមបីក្ូ នៅនយើងទុំងអ្េ់រន ៖ ទទួលយក្វបបធម៌ចព្រមរេះ

Summary

Aotearoa New Zealand កំពុងតែក្លាយជាប្រទេសតែលមានភាពចប្្រុះជាែិសាសន៍ក្លន់តែទប្ចើន ទ ើយក្លរតប្រប្រួលទនុះមានទលបឿនទលឿនខ្ាំងណាស់។ សាានភាពទនុះ មានក្លរតប្រប្រួលទលឿនជាងទេទៅែំរន់េីប្ករង តែសាានភាពចប្្រុះ កំពុងតែមានក្លរទកើនទ ើង ទោេូទំងប្រទេស ។ ទៅទពលអោេែ សិសសសាលាជាទប្ចើន េឺជា្នុសស្កពីស េ្ន៍ចប្្រុះជាែិសាសន៍ ទ ើយនិយាយភាសាទសសងៗគ្នាជាទប្ចើន ។ ទៅឆ្ាំ 2043 េឺនឹងមានសិសសទប្ចើនជាងមាាក់ កនុងចំទណា្សិសសរួនោក់ ទៅ Aotearoa New Zealand េឺជា្នុសស្កពីស េ្ន៍ចប្្រុះជាែិសាសន៍ ។ ទៅេីប្ករងអូកខ្ាិន ប្ែូវបានរំពឹងេុកថា ចំនួនសិសសទលើសពីពីរោក់ កនុងចំទណា្សិសសប្បាំោក់ ជាជនជាែិអាសុី។
វាជាប្រក្លរសំខ្ន់ណាស់តែលក្លរអរ់រំ អាចរំទពញទសចកតីប្ែូវក្លរររស់ទកេងៗ រូករួ្ទំងសិសស្កពីស េ្ន៍ចប្្រុះជាែិសាសន៍។ ទៅកនុងរបាយក្លរណ៍ទនុះ បានរកទ ើញថា សិសសភាេទប្ចើន្កពីស េ្ន៍ចប្្រុះជាែិសាសន៍ បានេេួលទជាេជ័យកនុងក្លរសិកា តែពួកទេបានជួរប្រេុះនូវក្លរប្រក្លន់ពូជសាសន៍ ក្លរ្ិនមានអាករារ់អាន និងភាពខ្វុះខ្ែក្លរយល់ែឹងអំពីវរបធ្៌ររស់ពួកទេ តែលជារញ្ហាកំពុងរីករាលដាលយា៉ាងខ្ាំង ។
ទយើងប្ែូវសទប្្ចឲ្យបាននូវក្លរតប្រប្រួលសំខ្ន់ៗ ប្រសិនទរើចង់ឲ្យ Aotearoa New Zealand ជាប្រទេសែ៏លអសប្មារ់ក្លរសិកា ចំទ ុះកុមារ និងសិសសទសសងទេៀែ្កពីស េ្ន៍ចប្្រុះជាែិសាសន៍ ។